Home Redactiestatuut

Redactiestatuut

Artikel 1: PotterDome

 1. PotterDome. Een onafhankelijk platform dat anno nu verder gaat dan ‘De Wereld van de Jongen Die Bleef Leven. Van nieuws en achtergronden rond nieuwe Potter films tot scherpe analyses rond Percy Jackson, Marvel en andere Fantasytitels – het is hier te vinden. Ook tekenen we de invloed van Harry Potter en andere elementen uit de popcultuur op ons leven op, want de magie gaf velen de kans om iets te bereiken. Tot slot halen we de Dreuzel-actualiteit naar binnen en overgieten dat met een Fantasy sausje én brengen we elementen in het dagelijks leven in.

Artikel 2: Doelstellingen

 1. PotterDome voldoet aan haar gidsfunctie door naast filmografische of biografische achtergrondinformatie ook actuele content te brengen van onder meer initiatieven genomen door officiële en particuliere partijen.
 2. PotterDome vertaalt de magie van De Jongen Die Bleef Leven naar hedendaagse onderwerpen, zoals bijvoorbeeld digitale veiligheid, wonen en werk, liefde etc.
 3. Ter bevordering van de doelstellingen van PotterDome als product en als geheel, wordt het platform vervaardigd door een onafhankelijke, op zichzelf staande, redactie.

Artikel 3: Onafhankelijkheid

 1. PotterDome is een Fantasybreed medium dat onafhankelijk is van officiële partijen (JK Rowling cs., Bloomsbury, Scholastic, De Harmonie, Warner Bros etc.) en particuliere partijen (webshops, games, fan communities etc.). PotterDome is nadrukkelijk – binnen haar eigen platform – geen fansite.
 2. PotterDome streeft een objectieve dan wel intersubjectieve berichtgeving na.
 3. De redactie is vrij om te publiceren over alle zaken die passen binnen de doelstellingen van PotterDome zoals aangegeven in artikel 2.
 4. De redactie publiceert zonder vooraf toestemming te vragen voor publicatie aan derden.
 5. Vergaring, selectie en presentatie van nieuws en achtergronden geschiedt onafhankelijk van de mening van groepen of personen. De redactie treedt niet op als spreekbuis van derden.
 6. PotterDome biedt platformen tot debat en meningsvorming, maar behoudt zich het recht voor in te grijpen bij uitingen die niet passend zijn en / of fatsoensnormen overschrijden.
 7. PotterDome plaatst geen anonieme reacties op haar website, tenzij de identiteit van de auteur hiervan bekend is bij de redactie.
 8. De redactie handelt extra zorgvuldig bij de berichtgeving van extreme gebeurtenissen, de behandeling van controversiële onderwerpen en bij het verwerken van informatie die de privacy van de doelgroep raakt. Bronbescherming is daarbij van essentieel belang.
 9. Bij een medium als PotterDome past een journalistieke aanpak met een ‘doeners’ mentaliteit. PotterDome past daarom waar mogelijk de beginselen van Constructieve Journalistiek toe.
 10. PotterDome conformeert zich aan de Code van Bordeaux.

Artikel 4: Verschijningsvormen

 1. PotterDome kiest haar eigen verschijningsvormen.
 2. Tenminste een eigen website en social media maken deel uit van haar verschijningsvormen.
 3. Nevengebruik van artikelen door anderen dan de redactie is slechts toegestaan met schriftelijke toestemming van de hoofdredacteur.

Artikel 5: Hoofdredactie

 1. De hoofdredacteur is verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van de redactie en is formeel leidinggevende.
 2. De hoofdredacteur is te allen tijde verantwoordelijk voor zowel journalistieke artikelen van de hand van de redacteuren als van gastschrijvers binnen en voor PotterDome.
 3. De hoofdredacteur wordt benoemd, geschorst en ontslagen door de uitgever, gehoord de Vrienden van PotterDome.

Artikel 6: REDACTIE EN REDACTIERAAD

 1. De redactie bestaat uit redacteuren die, onder leiding van de hoofdredacteur, werken aan journalistieke producties in woord, beeld en geluid voor PotterDome en de daarbij behorende kanalen, zoals het online platform en de podcasts.
 2. Redacteuren worden benoemd door de hoofdredacteur, gehoord de redactieraad.
 3. De redactie komt minimaal één keer per maand in vergadering bijeen, fysiek of digitaal.
 4. Om de binding in de Fantasygemeenschap te versterken streeft de redactie naar samenwerking met columnisten, recensisten, opiniemakers en andere gastschrijvers/creators uit de doelgroep.
 5. Derden kunnen ingezonden brieven en/of opiniërende artikelen aanbieden voor plaatsing in PotterDome. De redactie behoudt het recht deze bijdragen in te korten.
 6. De leden van de redactie, minus de hoofdredacteur, vormen de redactieraad.
 7. De redactieraad adviseert de hoofdredacteur over het redactiebeleid.
 8. De redactieraad adviseert het diensthoofd over de profielschets voor de hoofdredacteur en over een voorstel tot benoeming of ontslag van de hoofdredacteur.

Artikel 7: Kwaliteit van PotterDome

 1. De inhoud van PotterDome moet betrouwbaar zijn. Belangrijke principes, zoals hoor- en wederhoor en verificatie van bronnen en feiten, staan daarom centraal. Iedere redacteur is gehouden deze principes in acht te nemen.
 2. De redactie vraagt de lezers regelmatig naar hun ervaringen met en waardering voor de publicaties. De uitkomsten worden door de redactie meegenomen in het door haar te voeren beleid.

Artikel 8: Vrienden van PotterDome (Raad van Advies)

 1. De Vrienden van PotterDome kunnen gevraagd en ongevraagd advies geven over de inhoud van het platform, de redactionele bezetting en het redactiestatuut.
 2. Aan de Vrienden van PotterDome wordt tenminste een e-mailadres en eventueel een Facebook-groep voor overleg ter beschikking gesteld.
 3. De Vrienden van PotterDome en de hoofdredacteur komen elk kwartaal bij elkaar, waarvan twee keer ook in aanwezigheid van de totale redactie.
 4. Het is de taak van de Vrienden van PotterDome te waarborgen dat de hoofdredacteur en redactie zowel binnen de redactieformule als organisatorisch onafhankelijk kunnen werken. Hun taak betreft dus niet alleen inhoudelijke waarborging, maar ook PotterDome als zelfstandige entiteit.
 5. De Vrienden van PotterDome bestaan uit professionals welke het platform (en de scene) alsmede haar maatschappelijke taak rond digitale veiligheid en inclusiviteit een warm hart toedraagt.
 6. De Vrienden van PotterDome hebben binding met de popcultuur in het algemeen én hebben een journalistieke achtergrond van dit medium en/of vervullen een maatschappelijke functie. De hoofdredacteur treedt als adviseur op voor de Vrienden.
 7. Een lidmaatschap van de Vrienden van PotterDome geschiedt geheel op persoonlijke titel. Elk lid is onafhankelijk.

Artikel 8: Klachten en beroep

 1. Klachten van lezers over de inhoud van PotterDome worden behandeld door in beginsel de hoofdredacteur.
 2. Een klacht kan via verschillende kanalen worden ingediend, te weten via e-mail, via WhatsApp, telefonisch of per post.
 3. Een klacht moet onder eigen naam, mogelijkheid tot bereikbaarheid en klachtomschrijving bevatten.
 4. PotterDome stuurt vervolgens binnen 48 uur een ontvangstbevestiging via het kanaal waar de klacht is binnengekomen.
 5. Onvolledige klachten worden niet in behandeling genomen.
 6. PotterDome kan contact opnemen met de klager in geval er nog vragen zijn.
 7. Binnen vijf werkdagen geeft de hoofdredacteur uitsluitsel over de klacht.
 8. Wordt de klacht niet naar behoren opgelost, dan kan men zich wenden tot de Vrienden van PotterDome.
 9. De hoofdredactie is in voorkomende gevallen gehouden tot het plaatsen van rectificaties en / of aanvullingen.
 10. Eenmaal geplaatste content op internet wordt niet door de redactie van PotterDome verwijderd, tenzij aangetoond kan worden dat er sprake is van onjuiste berichtgeving. Bij conflicten beslist de hoofdredacteur.

Artikel 9: Overige bepalingen

Indien dit redactiestatuut niet voorziet, beslist de hoofdredacteur, gehoord de redactieraad.

Artikel 10: Vaststelling, wijzigingen en ondertekening

Dit redactiestatuut is vastgesteld en door de volgende personen ondertekend. Het redactiestatuut, alsmede de formule, kan slechts gewijzigd worden door de hoofdredacteur.

Vastgesteld: 16 januari 2021
Laatste wijziging: 22 januari 2024